正氣歌 傳統直版

tin1
dei6
jau5
zeng3
hei3
zaap9
jin4
fu3
lau4
jing4
haa6
zak7
wai4
ho4
ngok9
soeng6
zak7
wai4
jat9
sing1
jyu1
jan4
jyut9
hou6
jin4
pui3
fu4
coi3
cong1
ming5
wong4
lou6
dong1
cing1
ji4
ham4
wo4
tou3
ming4
ting4
si4
kung4
zit8
naai5
jin6
jat7
jat7
soei4
daan1
cing1
zoi6
cai4
taai2
si2
gaan2
zoi6
zeon3
dung2
wu4
bat7
zoi6
ceon4
zoeng1
loeng4
zoei1
zoi6
hon3
sou1
mou5
zit8
wai4
jim4
zoeng1
gwan1
tau4
wai4
kai1
si6
zung1
hyut8
wai4
zoeng1
zoei1
joeng4
ci2
wai4
ngaan4
soeng4
saan1
sit8
waak9
wai4
liu4
dung1
mou6
cing1
cou1
lai6
bing1
syut8
waak9
wai4
ceot7
si1
biu2
gwai2
san4
jap7
zong3
lit9
waak9
wai4
dou6
gong1
zip8
hong2
koi3
tan1
wu4
kit8
waak9
wai4
gik7
caak9
fat7
jik9
syu6
tau4
po3
lit9
si6
hei3
so2
bong6
bok9
lam5
lit9
maan6
gu2
cyun4
dong1
gei4
gun3
jat9
jyut9
sang1
si2
-on1
zuk7
leon4
dei6
wai4
laai6
ji5
laap9
tin1
cyu5
laai6
ji5
zyun1
saam1
gong1
sat9
hai6
ming6
dou6
ji6
wai4
zi1
gan1
ze1
jyu5
gau3
joeng4
gau2
dai6
jaa5
sat9
bat7
lik9
co2
cau4
jing1
gei4
gun1
cyun4
goei1
sung3
kung4
bak7
ding2
wok9
gam1
jyu4
ji4
kau4
zi1
bat7
ho2
dak7
jam1
fong4
gwik7
gwai2
fo2
ceon1
jyun6
bei3
tin1
hak7
ngau4
kei3
tung4
jat7
zou6
gai1
cai1
fung6
wong4
zi6
jat7
ziu1
mung4
mou6
lau6
fan1
zok8
kau1
zung1
zek8
jyu4
ci2
zoi3
hon4
syu2
baak8
loei6
zi6
pik7
ji6
ze1
zoi1
zoei1
jyu6
coeng4
wai4
ngo5
-on1
lok9
gwok8
hei2
jau5
taa1
mau4
haau2
jam1
joeng4
bat7
nang4
caak9
gu3
ci2
gang2
gang2
zoi6
joeng5
si6
fau4
wan4
baak9
jau4
jau4
ngo5
sam1
bei1
cong1
tin1
hot8
jau5
gik9
zit8
jan4
jat9
ji5
jyun5
din2
jing4
zoi6
suk7
sik7
fung1
jim4
zin2
syu1
duk9
gu2
dou6
ziu3
ngaan4
sik7